• ภาษาไทย
  • English

INNOVATION FOR COVID-19โครงการการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด 19
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

IED RUTS INNOVATION FOR COVID-19


** เป็นโครงการสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เท่านั้น **
ขยายเวลาการรับสมัครผลงาน ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

 

► คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์
  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
  หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย
 • อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี
  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
 • นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล
  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย
 • ระบบตอบรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
 • ระบบลงคะแนนพิจารณาตัดสินผลงาน

► เกี่ยวกับโครงการ

 

** จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและแบบฟอร์มขอเสนอโครงการ ผ่าน E - Mail ที่ chanatip.l@rmutsv.ac.th **
ขยายเวลาการรับสมัครผลงาน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทรศัพท์  0-7431-7180 โทรสาร  0-7431-7181 ผู้ระสานงานโครงการฯ (คุณชนาธิป ลีนิน) หมายเลยโทรศัพท์ (มือถือ) 08-7293-5669 E - Mail Address : chanatip.l@rmutsv.ac.th