• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2

ด้วยมูลนิธิเอสซีจีซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน กำหนดจัดโครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกด้านความคิดให้เยาวชนที่กำลังเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้ปลูกฝังการปันโอกาสสู่สังคม ผ่านโครงการที่ประยุกต์จากความรู้ที่พวกเขาได้ศึกษาเล่าเรียนมา รวมไปถึงการต่อยอดโครงการที่น่าสนใจในปีที่ 1 ให้สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได

รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเยาวชนญี่ปุ่น ผู้สนใจเข้าร่วมโคร

ประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

       คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำชมรมฯ

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012

    สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งมายังมหาวิทยาลัย เรื่องสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค รายละเอียดของคงค์ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ตามเอกสารแนบ

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตามที่ได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน นั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2557

   กิจกรรมปฐมนิเทศ

   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกคนพร้อมผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

         ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น   

งาน "อนาคตเศษรฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ในส่วนภูมิภาค

ด้วยกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจัดงาน "อนาคตเศษรฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ในส่วนภูมิภาค ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็ลทรัล พล่าซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ

 

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

                ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดรับนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) แก่สถานศึกษานั้น บัดนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้า

ประกาศด่วน!!!! แนวทางการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557

แนวทางการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 กรณีรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปัที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 และ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู (5 ปี) รูปแบบการประกันการมีงานทำ สมัครด่วนตั้งแต่วันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ