• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศเกนฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

<<<< รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>>>

 

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

ขอแก้ไขประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย มีหนังสือขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อที่ 3 (3.3) วันเสาร์ ห้ามจัดกิจกรรมนับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ยกเว้น วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการสอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบนี้

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                ด้วยกรรมการสภานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้พ้นสภาพเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ สภานักศึกษา เพื่อให้การเตรียมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะครบวาระในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้การเตรียม  การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศแผนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ