• ภาษาไทย
    • English

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

   


Facebook free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Youtube free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Tik tok free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Phone free icon

074-317180

smoiedsmoied64@gmail.com

Gmail free icon

smoiedsmoied64@gmail.com

smoiedsmoied64@gmail.com

Map free icon

2/1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

smoiedsmoied64@gmail.com


 

 

 

 

 


คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 

         

            

       

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2566

 

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ชมรมและที่ปรึกษากิจกรรมประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมคณะบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสภานักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
 

แผนการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

โครงการสโมสรนักศึกษา

 

 


รายงานผลดำเนินโครงการสโมสรนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา

 

ระบบสารสนเทศของสโมสรนักศึกษา

ชมรมสโมสรนักศึกษา

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสโมสรนักศึกษา

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ และการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ