• ภาษาไทย
    • English

งานวิจัย/สื่อสิ่งพิมพ์

เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

BRAWIJAYA International Student Conference: “Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability”

เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสู่การใช้ประโยชน์ และให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่แนบนี้

ส่งสำเนาเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ส่งสำเนาเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับข้อเสอนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศรับข้อเสอนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้"

ขอเชิญประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้"

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Reseach Conference) อภิวัฒนืการเรียนรู้ : หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Reseach Conference) อภิวัฒนืการเรียนรู้ : หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตรฯประจำปีงบประมาณ 2558

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 10-12 กราฎาคม พ.ศ.2558

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานงานวิจัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19-20มิถุนายน 2558