• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสู่การใช้ประโยชน์ และให้เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่แนบนี้

แนบไฟล์เอกสาร: