• ภาษาไทย
    • English

♦ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

♦ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

   ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารและพัฒนาหลักสูตร วิจัยและนวัตกรรม วิเทศสัมพันธ์
       
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา บริการวิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษา TVET HUB SRIVIJAYA
       
TRAINING COURSES CENTER TECHNOPRENEURSHIP TECHNOLOGY LICENSING STUDENT INNOVATION
       
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING KNOWLEDGE MANAGEMENT NON DEGREE PROJECTS & ACTIVITIES

► INFORMATION SYSTEM ► DOWNLOAD