• ภาษาไทย
    • English

เรื่องทั่วไป

หนังสือที่ ศธ 0584/955 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/931 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/976 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

      กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/988 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

หนังสือที่ ศธ 0584/959 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/932 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือที่ ศธ 0584/932 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/953 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

หนังสือที่ ศธ 0584/953 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/969 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือที่ ศธ 0584/969 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/988 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือที่ ศธ 0584/988 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/955 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ