• ภาษาไทย
    • English

เรื่องทั่วไป

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการจัดโครงการ การจัดการแข่งขันกีฬา ศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๘

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา สมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

เพื่อร่วมมือกันลดปัญหาความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสงขลา บุคลากร  นักศึกษาผู้สนใจ สามรถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ

DOWNLOAD ไฟล์ ETI-003

การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

106/5000 เชิญบุคลากรคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

Inviting faculty personnel to attend the 1st National Academic Conference on Educational Quality Assurance

Thailand Quality Education Forum 2019
 
You can get more details here.
http://www.qd.mahidol.ac.th/tqed2019/

หนังสือที่ ศธ 0584/955 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/931 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/976 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

      กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/988 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

หนังสือที่ ศธ 0584/959 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ