• ภาษาไทย
    • English

เรื่องทั่วไป

หนังสือที่ ศธ 0584/731 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

หนังสือที่ ศธ 0584/730 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ฉบับ 

หนังสือที่่ ศธ 0584/728 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ 

หนังสือที่ ศธ 0584/729 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ 

หนังสือที่ ศธ 0584/732 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ 

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

แจ้งบุคลากรสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง การมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท โดยจัดสรรให้ คณะ/วิทยาลัย จำนวนหน่วยงานละ 1 ทุน

หนังสือที่ ศธ 0584/531 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
 

หนังสือที่ ศธ 0584/528 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

หนังสือที่ ศธ 0584/538 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า