• ภาษาไทย
    • English

♦ บุคลากรสายสนับสนุน


 
นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 08 - 0693 - 1449
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย angool.n@rmutsv.ac.th


► ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
 09 - 0476 - 1734
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย rungnapa.c@rmutsv.ac.th
นายชนาธิป ลีนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 - 7293 - 5669
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย chanatip.l@rmutsv.ac.th
นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี
นักวิชาการศึกษา
 08 - 0395 - 9378
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย sirion.t@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 09 - 3581 - 7502
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย jutatip.d@rmutsv.ac.th
นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 09 - 1876 - 0294
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย worawalan.m@rmutsv.ac.th
นางสาวกมลนัทธ์ อุทัยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 08 - 2434 - 5502
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย kamonnut.a@rmutsv.ac.th 

► ฝ่ายบริหารและวางแผน

 
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
08 - 7639 - 1593
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย ruthairat.s@rmutsv.ac.th
นางสาวอัญชลี สะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

08 - 7611 - 8168
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย anchalee.s@rmutsv.ac.th
นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

08 - 8624 - 6294
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย phawadee.c@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑาธิป แก้วพิจิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

08 - 2994 - 7988
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย juthathip.k@rmutsv.ac.th​
นายธีรภัทร พรหมมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
09 - 1826 - 8221
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย teeraphat.p@rmutsv.ac.th
 

► ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

       
นายเอกศักดิ์ สงสังข์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

06 - 1773 - 2402
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย akasak.s@rmutsv.ac.th
นางสาวจิระภา เภ่าเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 06 - 2064 - 6313
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย jirapa.p@rmutsv.ac.th
       

► สำนักงานสาขา

       
นางสาวฟารีดา หีมชูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

08 - 1766 - 3760
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย fareeda.h@rmutsv.ac.th
นางสาวภารดี พงศ์จินต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 06 - 4294 - 4977
ไฟล์:Gmail Icon.svg - วิกิพีเดีย paradee.po@rmutsv.ac.th