• ภาษาไทย
    • English

คณะครุศาสตร์ ฯ ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะ ฯ กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 11 มกราคม 2559 เพื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะได้ดำเนินการแจ้งผลให้ทราบต่อไป