• ภาษาไทย
    • English

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะครุศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (เรียน 4 ปี + ฝึกสอน 1 ปี)

- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  จำนวนรับ 30 คน

- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                        จำนวนรับ 15 คน

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                               จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ)        จำนวนรับ 30 คน

- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคสมทบ)        จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตาเรียนดี

          ๑.๑ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และ ปวช. ไม่ต่ำกว่า .๗๕

         ๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

๒.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตากิจกรรมดี 

         ๒.๑  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ และ ปวช. ไม่ต่ำกว่า .๕๐

          ๒.๒ มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

๓.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตาภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 

          ๓.๑ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับกรรมการสอบ

          ๓.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

          ๑. ใบสมัครนักศึกษาโควตาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์

          ๒. ใบแสดงผลการศึกษา ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช.

 

หมายเหตุ

          - ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียน/นักศึกษา นำใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิชาที่สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร ตามเอกสารแนบ