• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจําปีการศึกษา 2565