• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรมย่อยที่ 1 หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา