• ภาษาไทย
    • English

โครงการ IED Smart leadership 2022

วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยสโมสรนักศึกษา จึงจัดโครงการ IED Smart leadership 2022 โดยผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดโครงการ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูล การทำกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้นำนักศึกษา มีความเข้าใจกระบวนในการจัดกิจกรรม และภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน และเมื่อเจอปัญหาใหญ่ๆ ที่ตนเองแก้ไม่ได้นั้น ต้องแนะนำให้ตัวผู้นำนักศึกษา ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้นำนักศึกษาเกิดการพูดคุยกันในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดความยอมรับในการปรับปรุงตนเอง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง เชื่อมโยงสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีการบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมการประกวดแผนกิจกรรมสร้างสรรค์ จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ หรือศาสตร์พระราชาอื่น ๆ ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริง