• ภาษาไทย
    • English

โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้เป็น Smart Teacher ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ และเพื่อจัดอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมในหัวข้อ : การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิทยากร โดย ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม  และในกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติในหัวข้อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม  และดร.ฮามีด๊ะ มูสอ