• ภาษาไทย
    • English

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนของครูฝึกสอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรของหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนของครูฝึกสอน ร่วมกับผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยงจากสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 17 สถาบัน ผ่านระบบ Virtual Meeting