• ภาษาไทย
    • English

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยและขอเชิญชวน เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (ontine) "Upskilling and Upscaling for Future lnnovating Higher Education Quality"