• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม แนวทางของ Outcome Based Education (OBE) รุ่น ๒ ผ่านระบบออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม แนวทางของ Outcome Based Education (OBE) รุ่น ๒ ผ่านระบบออนไลน์