• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการแบบอภิปรายกลุ่มในเรื่องสิ่งประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหาทักษะจำเป็น

วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการแบบอภิปรายกลุ่มในเรื่องสิ่งประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหาทักษะจำเป็นและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการสมรรถนะด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัด สอศ ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด