• ภาษาไทย
    • English

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.ทรงนคร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายกฤษฏา คงพูน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายอนุกูล นันทพุธ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี