• ภาษาไทย
    • English

การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 -26 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อการพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาพลเมืองให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึก ตระหนักถึงคุณค่าในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง ทำให้ชุมชนมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ที่หล่อหลอมให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน