• ภาษาไทย
    • English

โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชุมชนโดยรอบโรงเรียน (IED.Volunteer Spirit) โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู ตชด. บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ค่ายพัฒนาทักษะ วิชาชีพครู เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู