• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรฝึกอบรมการถ่ายภาพบุคคล RUTS FLASH PHOTOGRAPHY WORKSHOP รุ่นที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการถ่ายภาพบุคคล RUTS FLASH PHOTOGRAPHY WORKSHOP รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ Kid+D Historic Center ถนนนางงาม สงขลา โดย อ.คมกฤช เจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมทีมอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมงานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ