• ภาษาไทย
    • English

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

วันที่ 2 กันยายน 2563 หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกสหกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด โดยเชิญวิทยากร อาจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ บรรยายให้ความรู้