• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดท่าข้าม

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ สู่การเป็นผู้เรียนยุคดิจิทัล​“ ณ โรงเรียนวัดท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มเติมความรู้เรื่องการต่อไฟฟ้าเบื้องต้น การทำหุ่นยนต์ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำน้อง ๆ