• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ สู่การเป็นผู้เรียนยุคดิจิทัล​“ ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ เรื่องการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างจานใช้เอง และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ