• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ สู่การเป็นผู้เรียนยุคดิจิทัล​“ ณ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการต่อไฟฟ้าเบื้องต้น การสร้างหุ่นยนต์ และกระบวนการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ