• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย รวมถึงสร้างแนวคิดให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด โดย รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” จากวิทยากร คุณพัชรมณฑน์ พัชรยุทธิ แพทย์โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และบทบาทหน้าที่ตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล โดย พระพงศกร จันทร์แก้ว หรือ หลวงพี่กาโตะ ผ่านระบบออนไลน์