• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ที่ สสคท.417/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563