• ภาษาไทย
    • English

โครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก : เล่าเรื่องเมืองสงขลาสะท้อนความล้ำค่าสู่มรดกโลก

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก : เล่าเรื่องเมืองสงขลาสะท้อนความล้ำค่าสู่มรดกโลก กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อถ่ายทอดเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา เพื่อพัฒนาสื่อในการเผยแพร่เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาสะท้อนความล้ำค่าสู่มรดกโลก เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตวิดีทัศน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราว หรือการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านสื่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สถาปัตยกรรม การประกอบอาชีพ อาหารพื้นถิ่น การแสดง การละเล่น การถ่ายทำวีดิทัศน์   ที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยผลงานที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นที่น่าชื่นชมและเป็นที่สนใจของประชาชนในชุมชนและสังคมออนไลน์

สามารถรับชมตัวอย่างผลงานได้ที่ https://youtu.be/teiu3vxenjU