• ภาษาไทย
    • English

เคารพธงชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้​บริหาร​ คณาจารย์​ บุคลากรและนักศึกษา​คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ สำนักงาน​สภามหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ และสำนัก​วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ เข้าร่วม​กิจกรรม​เข้าแถวร้องเพลงชาติ ณ บริเวณ​หน้าอาคารสำนักงาน​อธิการบดี​ ซึ่งการเข้าแถวร้องเพลงชาตินั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ บุคลากร​และนักศึกษามีความรัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึง​เป็น​การแสดงถึง​ความมีระเบียบวินัย​ในการปฏิบัติ​งานและแนวการปฏิบัติ​ที่ดี