• ภาษาไทย
    • English

วาระการประชุม เรื่องพิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (13.30-15.00น.)