• ภาษาไทย
    • English

วาระการประชุม เรื่องพิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (09.30-11.00น.)