• ภาษาไทย
    • English

จัดพิธีทำบุญ และเปิดป้ายอาคารโรงฝึกเครื่องมือกล

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญ และเปิดป้ายอาคารโรงฝึกเครื่องมือกล - ช่างพื้นฐาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะงานช่างพื้นฐาน ได้แก่ งานตะไบ งานกลึง การขึ้นรูปชิ้นงาน เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด