• ภาษาไทย
    • English

จัดพิธีทำบุญหลักสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหลักสูตร คณะ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จัดพิธีทำบุญหลักสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหลักสูตร คณะ และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนอีกด้วย