• ภาษาไทย
    • English

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "กลองยาว"

วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "กลองยาว" เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยรวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายอุดมศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง จ.พัทลุง บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี