• ภาษาไทย
    • English

โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึง ขนบธรรมเนียมอันดีงามในท้องถิ่น โดยมีการบรรยายพิเศษ "ประเพณีสารทเดือนสิบ" และขบวนแห่ "หมรับ" เพื่อนำไปถวายพระ ณ วัดสระเกษ โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี