• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/931 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

      1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

             1.1 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการสลับเวลาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ปี 2561

             1.2 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 

       2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ผ่านการถ่ายภาพในหัวข้อ "หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์" และเกิดทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาในวิชาชีพครู

       3. คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาขอคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

       4.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม สำนักงานเพือ่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ชื่อย่อ สกพอ. และชื่อภาษาอังกฤษว่า Eastern Economic Corridor Office of Thailand

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 931.pdf8.3 MB