• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/976 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

      กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง

    - เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง แจ้งระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

    - เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

2. กรมบัญชีกลาง จำนวน 3 เรื่อง 

    - เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

    - เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

    - เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3. กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เรื่อง
 

   - เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ราย

   - เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำสวน 7 ราย

   - เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง(โครงการจ่ายตรง) พ.ศ.2561

   - เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นทีพิเศษ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ http://general.rmutsv.ac.th/sites/general.rmutsv.ac.th/files/976.pdf