• ภาษาไทย
    • English

กำหนดวันรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

             ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ตามรายชื่อดังแนบ) นั้น

             ดังนั้น เพื่อให้การรายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 58-60) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

แนบไฟล์เอกสาร: