• ภาษาไทย
    • English

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

                   ด้วยบริษัท Booknet จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงขอประชาสัมพันธ์การเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561   หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาคม  เจนวิถี  โทร. 02-769-3888