• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

การแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 "กล้วยไม้เกมส์" 

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดยมี 5 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน คือ

1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย