• ภาษาไทย
    • English

โครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น ครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม และพิธีประดับอินทรธนูแก่ครูใหม่ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล