• ภาษาไทย
    • English

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการสอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบนี้