Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และแนวปฏิบัติในการสอบวัดสามารถนะด้านวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดแนบนี้