• ภาษาไทย
    • English

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด

และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

รายละเอียดและกำหนดการ ดังเอกสารแนบ