• ภาษาไทย
    • English

การประกวด Pitching ข้อเสนอโครงการ(Proposal) ในหัวข้อ "นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเมือง"

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ดาวน์โหลดไฟล์ 

>> ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง แนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์.PDF

Pitching-FM01

>> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์.word

 >> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์.PDF

Pitching-FM02

>> ข้อเสนอโครงการ (Proposal)โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.word

>> ข้อเสนอโครงการ (Proposal)โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.PDF