• ภาษาไทย
    • English

การประกวด Pitching ข้อเสนอโครงการ(Proposal) ในหัวข้อ "นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเมือง"

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์

สื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ 

>> เกณฑ์การตัดสิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ “Pitching ข้อเสนอโครงการ (Proposal)” .PDF

>> เกณฑ์การตัดสิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ “Pitching ข้อเสนอโครงการ (Proposal)” .word

>> ประกาศชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการ.PDF

>> ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง แนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์.PDF

Pitching-FM01

>> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์.word

 >> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์.PDF

Pitching-FM02

>> ข้อเสนอโครงการ (Proposal)โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.word

>> ข้อเสนอโครงการ (Proposal)โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.PDF

 

ผู้ได้รับรางวัล

 

ด้านการท่องเที่ยว          
รางวัลชนะเลิศอันดับ1   รางวัลรองชนะเลิศอัน1   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  

  

  

  

1. นางสาวรัตน์ติกา ขุ่นล่ำ  2. นายสินชัย ม่วงมงคล  3. นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์

 

1. นางสาวรัตน์ติกา ขุ่นล่ำ  2. นายสินชัย ม่วงมงคล  3. นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์

 

1. นางสาวรัตน์ติกา ขุ่นล่ำ  2. นายสินชัย ม่วงมงคล  3. นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์

 
           
ด้านพลังงานสะอาด          
รางวัลชนะเลิศอันดับ1   รางวัลรองชนะเลิศอัน1   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  
   

 
1. นางสาวจิดาภา เพชรรัตน์  2. นายป.เสฎฐวุฒิ หนูยิ้ม  3. นายคหบดี ประกอบชาติ   1. นางสาวพรรณนิภา สรรพสมบัติ  2. นายไวทยา จิตนุภาพ  3. กมลวรรณ สูตแก้ว   1. นางสาวณัฏฐา หนูแก้ว  2. นายกฤษณะ ดิษฐคล้าย  3. ธนธร แก่นทอง  
           
ด้านสุขภาพ          
รางวัลชนะเลิศอันดับ1   รางวัลรองชนะเลิศอัน1   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  
     
1. นายกันตชัย ปานดำ  2. นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยนุ้ย  3. นางสาวนภัสชญา วัฒนไกรกูล   1. นางสาวรจนา หนูดำ  2. นางสาววราสิรี คำทิพย์  3. นายวิพุธ สุปการ   1.นางสาวขนิษฐา เซ่งเข็ม  2. นายชยพร แซ่ลิ้ม  3.นายอรรคพล คชเวช  
           
ด้านอาชีวศึกษา          
รางวัลชนะเลิศอันดับ1   รางวัลรองชนะเลิศอัน1   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  
     
1. นายอภิสิทธิ์ หว่าหลำ  2. นางสาวสมฤทัย อินทศฤงคาร  3. นางสาววิริยา ใจอยู่   1. นางสาวสุภาวดี ก๋งเม่ง  2. นายสืบสาย สุขสง  3. นายณัฐยศ แสงสีดำ  

1. นายสมประสงค์ แก้วเอก  2. นางสาวณฤทธิ์ ลักษณะประดิษฐ์ 

3. นางสาวสุดดารัตน์ แก้วมี  4.นางสาวชนิกานต์ หม้อกรอง