• ภาษาไทย
    • English

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษา

   


รางวัลนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

                      

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                         

                                อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ขอแสดงความยินดี นายพงศธร บุญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัล ราชมงคลสรรเสริญ ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พุทธศักราช 2564 คณะครุศาสตร์ อุดสาหกรอมและเทคโนโลยี RUTS"