• ภาษาไทย
    • English

♦ บุคลากรสายสนับสนุน

   


 นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
anugool.n@rmutsv.ac.th

  ► ฝ่ายวิชาการและวิจัย      
   
  นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
rungnapa.c@rmutsv.ac.th
นายชนาธิป ลีนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าน่วยบริการวิชาการ

chanatip.l@rmutsv.ac.th
นางสาวจุฑาทิพย์ ดำมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jutatip.d@rmutsv.ac.th
 
         
     
  นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
natakorn.r@rmutsv.ac.th
นางสาวอารียา คงเอียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
areeya.k@rmutsv.ac.th
h
   
         
         
         
         
  ► ฝ่ายบริหารและวางแผน      
   
  นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ruthairat.s@rmutsv.ac.th
นางสาวอัญชลี สะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

anchalee.s@rmutsv.ac.th
นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

phawadee.c@rmutsv.ac.th
 
         
   
  นางสาวสิริพร นับถือบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
siriporn.n@rmutsv.ac.th
นายภาณุมาศ ศรีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
panumat.s@rmutsv.ac.th
นายกฤษณพงศ์ มุนินทร์นพมาศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
kritsanaphong.m@rmutsv.ac.th
 
         
         
         
         
         
  ► ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์      
     
  นายเอกศักดิ์ สงสังข์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

akasak.s@rmutsv.ac.th
นางสาวจิระภา เภ่าเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jirapa.p@rmutsv.ac.th
   
         
  ► สำนักงานสาขา      
   
  นางสาวฟารีดา หีมชูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

fareeda.h@rmutsv.ac.th
นางสาวภารดี พงศ์จินต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
paradee.po@rmutsv.ac.th

นายธีรวัฒ แย้มสุวรรณ
วิศวกร

 
         
  ► พนักงานทำความสะอาด      
   
  นางอุไร วาเย๊ะ นางสาวพรพิศ ทองสุวรรณ นางจงจิต สุวรรณโณ  
         
   
  นางเตือนใจ เพชรรัตน์ นายเจษฏากร ฆังคะมโน นางสาวอรัญญา โปขะรี  
         
         
         
         
  ► ช่างเทคนิค      
     
  นายรักษ์ศักดิ์ ทองบริบูรณ์ นายสุรเชษฎ์ เพชรรัตน์