• ภาษาไทย
  • English

♦ นโยบายและยุทธศาสตร์

   ♦ ปรัชญา | Philosophy 
มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

♦ ปณิธาน | Determination 
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

 

♦ วิสัยทัศน์ | Vision ♦
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล ผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี
ฐานความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
รองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

 

  ♦ เอกลักษณ์ | Uniqueness  ♦ อัตลักษณ์ | Identity   
  สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  
       
       
  ♦ วัฒนธรรมองค์กร | Organization Culture ♦ ♦ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity) ♦  
  มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลที่เป็นมิตร
Friendly Digital Organization

พัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 
       
       
  ► พันธกิจ | Mission ► ค่านิยมหลัก | Core Values  
       
 
 • ผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ฐานความเป็นผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะสูง
  ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
 • ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐาน BCG
 • ผลิตนวัตกรรมบริการวิชาการที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน
 • สืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปวัฒนนธรรมและสิ่งแวดล้อม
  ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร
 • บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลที่เป็นมิตร (Friendly Digital Organization)
 • R = Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
 • U = Unity เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 • T = Technology and Innovation ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย
 • S = Shining Wisdom การจัดการศึกษาแลการสร้างเครือข่าย รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญา ด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของไทย
 
       
  ► ยุทศาสตร์ | Strategy ► เป้าหมาย | Goal  
       
 
 • สร้างความโดดเด่นทางด้านการผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี
  ฐานความเป็นผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
 • สร้างความโดดเด่นในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  ที่มีคุณภาพสูงและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 • สร้างความโดดเด่นในการให้บริการวิชาการ และวัฒธรรมสร้างสรรค์
  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • สร้างความโดดเด่นในบริหารจัดการ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลที่เป็นมิตร
  Friendly Digital Organization
 • ครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีฐานความเป็นผู้ประกอบการ
  ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม
 • ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงรองรับการเปลี่ยนแปลง
 
       
   
       
  RUTS 7 Platforms Concept นวัตกรรมการศึกษา | RUTS Education Innovation Platform