• ภาษาไทย
    • English

สำหรับนักศึกษา Students

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประสวดสื่อ Social Media

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศนักศึกษาที่เห็นสมควรจะได้รับการช่

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ละโทรคมนาคม

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากสมาคมธุรกิจการค้าประเทศไทย(ภาคใต้)-ไต้หวัน

รับสมัครทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ 2565

สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางานให้คำปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษายุคดิจิทัล

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565